کاست های tz

مواد مصرفی لیبل زن های برادر مخصوص مدل های : 

PT-H110 | PT-E100 | PT-E200 | PT-D200 | PT-E300 | PT-E550 | PT-D600 | PT-P750 | PT-P900 | PT-E850 | PT-P950 


  6mm 9mm 12mm 18mm 24mm 36mm
مشکی روی بیرنگ tze-111 tze-121 tze-131 tze-141 tze-151 tze-161
مشکی روی سفید tze-211 tze-221 tze-231 tze-241 tze-251 tze-261
مشکی روی قرمز   TZE-421 tze-431 tze-441 TZE-451 tze-461
مشکی روی آبی   TZE-521 tze-531 tze-541 tze-551 TZE-561
مشکی روی زرد tze-611 tze-621 tze-631 tze-641 tze-651 tze-661
مشکی روی سبز   tze-721 tze-731 tze-741 TZE-751  
قرمز روی بیرنگ     tze-132      
قرمز روی سفید   tze-222 tze-232 tze-242 tze-252 tze-262
آبی روی بیرنگ     tze-133      
آبی روی سفید   tze-223 tze-233 tze-243 tze-253 tze-263
طلایی روی مشکی     tze-334 tze-344 tze-354  
سفید روی مشکی tze-315 tze-325 tze-335 tze-345 tze-355  
سفید روی قرمز     tze-435      
سفید روی آبی     tze-535   tze-555  
سفید روی بیرنگ     tze-135      
مشکی روی سفید    FX221 FX231      
مشکی روی زرد FX611 FX621 FX631   FX651  
مشکی روی نفره ای     M931 M941 M951 M961
مشکی روی نارنجی (فلورسنت)     C31      
مشکی رور زرد (فلورسنت)     B31      
آبی روی سفید (پارچه ای با چسب حرارتی)     FA3      
مشکی روی سفید (شرینک حرارتی) HSE211 HSE221 HSE231 HSE241 HSE251  
مشکی روی سفید(چسب امنیتی)       SE4